Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama ES fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), 2020 m. lapkričio 12-13 d. atliko Radviliškio muzikos mokyklos išorės vertinimą. Vertinimas atliktas vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-342 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika bei Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu  2020 m. lapkričio 5 d. Nr. T-363 "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Vertinimo komisija pateikė šiuos stipriuosius ir tobulintinus Radviliškio muzikos mokyklos veiklos aspektus:
 

Stiprieji veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai


Tobulintini veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai

1. Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu (2.) – aukštas lygis.

1. Teikėjas naudoja individualios vaiko pažangos, pasiekimų atpažinimo ir pažangos vertinimo sistemą (1.3) - vidutiniškas lygis.

2. Veiklų prieinamumas (5.) – aukštas lygis.

2. Teikėjas reguliariai aptaria vaiko ugdymo(si) eigą, pasiekimus bei pažangą su tėvais (globėjais / rūpintojais) (3.2) – vidutiniškas lygis.

3. Ugdymo programos / planai atnaujinamos / -i ar koreguojamos / -i atsižvelgiant į kintančius poreikius (6.2) – aukštas lygis.

3. Darbuotojai žino veiklos tikslus, pripažįsta ir prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą. (12.2) – vidutiniškas lygis.

4. Bendradarbiavimas ir bendravimas (8.) – aukštas lygis.

 

5. Psichologinė aplinka (11.) – aukštas lygis.

 
 

Failai parsisiuntimui:

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo kokybės vertinimo išvada (.PDF)