2020 m. kovo 3 d. Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­loje su­reng­tas jaunųjų atlikėjų festivalis „Mano mėgstamiausia daina“, skirtas Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 30-ties metų jubiliejui paminėti: „Laisvoj Lietuvoj - laisva daina“. Renginys pa­tei­si­no or­ga­ni­za­to­rių vil­tis – su­lau­kė labai didelio bū­rio at­li­kė­jų bei ko­lek­ty­vų iš vi­so ra­jo­no.

Festivalyje sa­vo meist­riš­ku­mą ro­dė 160 vaikų ir moksleivių, skambėjo 32 jų atliekamos dainos. Vie­ni ki­tus sce­no­je kei­tė: Šeduvos lopšelis-darželis, Baisogalos mokyklos-darželio Pakiršinio skyrius, Kutiškių daugiafunkcinis centras, Radviliškio lopšeliai-darželiai „Žvaigždutė“, „Eglutė“ ir „Kregždutė“. Pasirodė Baisogalos, Šiaulėnų Marcelino Šikšnio, Šeduvos, Radviliškio Lizdeikos gimnazijų atlikėjai, Radviliškio Vaižganto, Vinco Kudirkos progimnazijų, Pakalniškių pagrindinės, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos dainininkai, Rad­vi­liš­kio mu­zi­kos mo­kyk­los moksleiviai.

At­li­kė­jų re­per­tua­ras bu­vo įvai­rus – nuo kla­si­ki­nių bei ge­rai ži­no­mų kū­ri­nių iki šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos sti­lių. Skam­bė­jo pačios mėgstamiausios dainos apie Lietuvą ir skirtos Lietuvai. Fes­ti­va­lio da­ly­vių ne­kaus­tė įtam­pa, to­dėl be­veik kiek­vie­ną dai­ną kar­tu su pa­si­ro­dan­čiais sce­no­je dainavo ir ki­ti da­ly­viai. Visi dalyvavusieji  bu­vo ap­do­va­no­ti pa­dė­kos raš­tais.

Pir­mą kar­tą fes­ti­va­lis „Ma­no mėgs­ta­miau­sia dai­na“ su­reng­tas 2005 me­tais. Nuo 2007-ųjų jis ren­gia­mas kas antri me­tai. Šven­tės su­ma­ny­to­jos ir or­ga­ni­za­to­rės – Radviliškio muzikos mokyklos mokytojos Emi­li­ja Za­kar­kai­tė, Ro­ma Ap­še­gie­nė ir Er­nes­ta Lin­ke­vi­čie­nė. Šiais metais renginys organizuotas kartu su Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformalaus ugdymo skyriumi. Ištikimiausias renginio rėmėjas - Individuali Jono Linkevičiaus įmonė.

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Erasmus

Mintys apie muziką

Vadovo 2023 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

1481563750249
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams
3.png0.png3.png8.png0.png6.png
Šiandien79

Šeštadienis, 02 kovo 2024
Į viršų