Admission

Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Polifonija ir aš“ šiais metais jau šeštasis. Tiesa jis kitoks, virtualus, tačiau pagrindinių tikslų skatinti mokinių domėjimąsi polifonine muzika; atskleisti jaunųjų muzikų individualybę, atlikėjo meistriškumą, turtinti jų koncertinę praktiką; skatinti mokinių saviugdą, kūrybingumą, norą muzikos atlikimu išreikšti savo pažinimą; pažadinti mokinio-atlikėjo sugebėjimą emociškai veikti klausytoją, pasitelkiant informacinių technologijų priemones; skatinti muzikos mokyklų bendradarbiavimą, suteikti mokytojams galimybę pasidalinti profesine patirtimi neprarado ir šiais metais.

Konkursas „Polifonijas ir aš“ išaugo iš tokio pat vardo festivalio. Šis festivalis gyvuoja jau 16 metų. Pirmą kartą jaunieji pianistai prie vargonų prisiliesti galėjo 2004 metais.

Festivalio bei konkurso kuratorė ir sumanytoja Radviliškio muzikos mokyklos direktorė Aurelija Stončiuvienė, koordinatorė Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė Diana Sabulienė.

 

Brangūs VI-ojo Tarptautinio virtualaus jaunųjų pianistų konkurso „Polifonija ir aš“ dalyviai, jų mokytojai bei tėveliai! Sveikiname jus ir džiaugiamės, kad konkursas sulaukė tiek dėmesio ir jame dalyvavo 94 jaunieji pianistai iš: Latvijos, Estijos, Bulgarijos, Ukrainos, bei Lietuvos. Konkursą vertino komisija: Komisijos pirmininkė: Jurga Silickienė-Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė.

Konkursą vertino komisija:

Komisijos pirmininkė:

Jurga Silickienė - Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė.

 

Komisijos nariai:

Marija Zrajeva (Estija) - Narvos-Jõesuu muzikos mokyklos fortepijono mokytoja, akompaniatorė. Tarptautinių ir respublikinių konkursų Žiuri narė.

Jovita Vaičiulienė - Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja- ekspertė, respublikinių ir tarptautinių konkursų Žiuri narė, konkursų, festivalių organizatorė. Muzikinių edukacinių stalo žaidimų, knygų, fortepijono pradžiamokslio autorė.

 

Jana Aleknavičienė - Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos fortepijono mokytoja - metodininkė, muzikos magistrė, tarptautinių konkursų laureatė.

 

Diana Sabulienė – Radviliškio muzikos mokyklos mokytoja metodininkė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė.

 

Diplomai dalyviams ir mokytojams bus išsiųsti į nurodytus elektroninius paštus iki 2022 gegužės 16 dienos.

SVARBU: kilus neaiškumams ar neradus savo duomenų konkurso nugalėtojų sąrašuose rašykite Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba skambinkite +370 682 38968 konkurso kuratorei Dianai Sabulienei.

Ačiū jums už nuoširdų muzikavimą, meilę muzikai. Tikimės jūsų sulaukti ir kituose konkursuose!

Admission

The International Competition for Young Pianists "Polyphony and I" is the sixth this year. True, it is different, virtual, but the main goals are to stimulate students ’interest in polyphonic music; to reveal the individuality of young musicians, the mastery of the performer, to enrich their concert practice; to encourage students' self-development, creativity, desire to express their knowledge through music; to awaken the student-performer's ability to emotionally influence the listener by means of information technology; to promote cooperation between music schools, to give teachers the opportunity to share professional experience has not lost this year either.

The Polyphony and I competition grew out of a festival of the same name. This festival has been around for 16 years. Young pianists were able to touch the organ for the first time in 2004.

The curator and creator of the festival and competition is Aurelija Stončiuvienė, the headmaster of Radviliškis Music School, and the coordinator is Diana Sabulienė, a piano teacher at Radviliškis Music School.

 

Dear participants of the 6th International Virtual Competition for Young Pianists "Polyphony and I", their teachers and parents! We congratulate you and are glad that the competition received so much attention and 94 young pianists took part in it from: Latvia, Estonia, Bulgaria, Ukraine and Lithuania.

Competition evaluation jury:

President of the jury:

Jurga Silickienė - Vilnius Balis Dvarionas Music School Teacher Expert, Chair of the Piano Methodological Group.

 

Jury members:

Marija Zrajeva (Estija) - Piano teacher at Narva-Jõesuu Music School, accompanist. Member of the Jury for International and Republican Competitions.

Jovita Vaičiulienė - piano teacher of Kaunas 1st Music School - expert, member of the Jury of national and international competitions, organizer of competitions, festivals. Author of musical educational board games, books, piano elementary school.

Jana Aleknavičienė - Klaipėda Juozas Karosas Music School piano teacher - methodologist, master of music, winner of international competitions.

 

Diana Sabulienė - Radviliškis Music School teacher methodologist, chair of the piano methodological group.

 

Diplomas for participants and teachers will be sent to the specified emails by May 16, 2021.

IMPORTANT: in case of uncertainties or not finding your data in the list of winners of the competition, write to Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. or call +370 682 38968 to the curator of the competition Diana Sabulienė.

Thank you for your sincere musicianship, love of music. We look forward to seeing you at other competitions!

Admission

Международный конкурс юных пианистов «Полифония и я» в этом году шестой. Да, он другой, виртуальный, но основные цели - стимулировать интерес студентов к полифонической музыке; раскрыть индивидуальность юных музыкантов, исполнительское мастерство, обогатить их концертную практику; поощрять саморазвитие, творчество студентов, желание выразить свои знания через музыку; пробудить у студента-исполнителя способность эмоционально воздействовать на слушателя с помощью информационных технологий; развивать сотрудничество между музыкальными школами, дать учителям возможность делиться профессиональным опытом, который не пропал и в этом году.

Конкурс «Полифония и я» вырос из одноименного фестиваля. Этому фестивалю уже 16 лет. Впервые юные пианисты смогли прикоснуться к органу в 2004 году. Куратор и создатель фестиваля и конкурса, директор Радвилишкисской музыкальной школы Аурелия Стончювене, координатор Радвилишкисской музыкальной школы, педагог по игре на фортепиано, методист Диана Сабулене.

 

Уважаемые участники VI Международного виртуального конкурса юных пианистов «Полифония и я», их учителя и родители! Поздравляем вас и рады, что конкурс привлек столько внимания и в нем приняли участие 94 юных пианиста из: Латвии, Эстонии, Болгарии, Украины и Литвы.

Оценочная жюри конкурса:

Председатель  жюри конкурса:

Jurga Silickienė (Юрга Силицкене) - Вильнюс, педагог-эксперт, музыкальной школы имени Балиса Дварионаса, председатель методической группы по фортепиано.

 

 

Члены жюри конкурса:

Marija Zrajeva (Estija) - Преподаватель фортепиано в музыкальной школе Нарва-Йыэсуу, концертмейстер. Член жюри международных и республиканских конкурсов.

Jovita Vaičiulienė  (Йовита Вайчюлене) -  Каунас, педагог-эксперт по фортепиано в первой музыкальной школе Каунаса, член жюри национальных и международных конкурсов, организатор конкурсов, фестивалей. Автор музыкальных образовательных настольных игр, книг для начальной школы по классу фортепиано.

Jana Aleknavičienė (Яна Алекнавичене) – Клайпеда, преподаватель фортепиано Клайпедской музыкальной школы имени Юозаса Каросаса - педагог-методист, мэтр музыки, лауреат международных конкурсов.

Diana Sabulienė (Диана Сабулене) – Радвилишкис, педагог-методист Радвилишкисской музыкальной школы, заведующая фортепианной методической группой.

 

Дипломы участникам и преподавателям будут отправлены на указанные адреса электронной почты до 16 мая 2021 года.

ВАЖНО: в случае сомнений или отсутствия ваших данных в списке победителей конкурса напишите на Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. или позвоните по телефону +370 682 38968 куратору конкурса Диане Сабулиене.

Спасибо за вашу искреннюю музыкальность, любовь к музыке. Ждем вас на других соревнованиях!

 Rezultatai/Results/Pезультаты:

A kategorija/Category/Категория

B kategorija/Category/Категория

C kategorija/Category/Категория

D kategorija/Category/Категория

 

 

 
 
 

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Erasmus

Mintys apie muziką

Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

2022 metų balandžio mėn. veiklos planas

Informacija dėl koronaviruso

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 161925
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams
2.png9.png2.png6.png9.png6.png
Šiandien14

Trečiadienis, 06 gruodžio 2023
Į viršų